การขอรับเงินสนับสนุน

การขอรับเงินสนับสนุน

 การให้การสนับสนุนของกองทุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

   1. ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ (ประเภทบุคคล)
   2. ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ประเภทโครงการ)
   3. ให้การสนับสนุนเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนี้

   1. ประเภทรายบุคคล ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ในกรณีดังนี้
       – การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
       – การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
       – การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่

   2. ประเภทรายโครงการ ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน 

       หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมหรือเทียบเท่ากอง/สำนัก ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานีตำรวจ โรงเรียน หรือถาบันการศึกษาของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ดำเนินการ  ตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

       องค์กรเอกชน หมายถึง องค์กรที่บุคคลรวมกันขึ้นและได้จดทะเบียนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตาม  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

   3. ประเภทเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์  เงินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

       1.1 เงินรางวัลจ่ายให้แก่เจ้าพนักงานสืบสวนหรือจับกุม และพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์
       1.2 ค่าตอบแทน
จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับจนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial