วันสตรีสากลจังหวัดนครนายก

                     วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก โดย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสตรีสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดย นางธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก กิจกรรมประกอบด้วย เวทีอภิปราย หัวข้อ “เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน’’จังหวัดนครนายก พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดผ้าไทย ตามโครงการ CDD Young Designer Contest กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจังหวัดนครนายก นิทรรศการ “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” นิทรรศการแสดงผลงานสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสาธิตอาชีพผลงานความสำเร็จในการประกอบอาชีพของสตรี กิจกรรมออกร้าน OTOP Mobile จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมงานประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก รวมจำนวน 120 คน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share:การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของจังหวัดนครนายก

          วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของจังหวัดนครนายก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านสังคม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการบูรณาการ โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นเลขานุการการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน 40 คน


Share:พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. One Home พม.นครนายก อพม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปล่อยขบวนรถ พม.Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยมคุณ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ณ บริเวณศูนย์คุ้งครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก


Share:งานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปี 2563

          วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประจำปี   2563  โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งจังหวัดนครนายกมี อพม . ได้รับรางวัล อพม .ดีเด่น คือนางกัลยา บางจั่น  และ อพม . ดีเด่นพิเศษ คือนายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร ประจำปี 2563 ณ โรงแรม   ปรินซ์พาเลท กรุงเทพมหานคร


Share:โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส ทวีโภคา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นประธานโครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

                   วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share:การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประธานมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. พมจ.นครนายก ร่วมกับ คลังจังหวัดนครนายก ดำเนินการออกแบบฟอร์มให้กองทุนฯ สำรวจข้อมูล ดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนฯ ประกอบด้วย (1) จำนวนสมาชิกของกองทุนฯ (2) ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ (3) งบประมาณที่ได้รับ (สวัสดิการ 3 ขา ประกอบด้วย 1. งบจากอปท 2. สมาชิกกองทุน 3. พอช 4. อื่นๆ (ถ้ามี) (4) จัดทำงบดุล หรืองบคงเหลือ

     1.2 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 แบ่งเป็น (1) ถูกเลิกจ้าง (2) เด็กจบใหม่ (3) เด็กที่ว่างงาน

     1.3 เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เช่น (1) โครงการซ่อมแซมบ้าน (2) โครงการอาหารเช้า/อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก (3) การจ้างงาน ขุดลอก คูคลอง (4) การฝึกอาชีพ (5) Food bank (6) ขยะแลกไข่ เป็นต้น

  โดยขอให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ พมจ.นครนายก ดำเนินการตรวจสอบ ภายในวันที 1 สิงหาคม 2563

  1. ให้ พมจ. นครนายก มอบ อพม. ดำเนินการประสานในชุมชน
  2. ตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อประสานการทำงานในเรื่องฯ ดังกล่าว

Share:เวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

       วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดพิธีเวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มอบบ้านพอเพียง จำนวน 29 หลัง และมอบไข่ไก่ พืชผักสวนครัว พันธุ์ปลา จำนวน 24 ตำบล 1,913 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 553 ครัวเรือน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  


Share:การอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

             วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการอบรม อพม. ใหม่ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกใหม่ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial