โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมกง และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากพลี จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: