โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

      เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุที่ส่งคำร้องขอปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการทำข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ 


Share: