โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ

     วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก ร่วมเปิดโครงการการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการซ่อมและดัดแปลงกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์


Share: