เวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

       วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดพิธีเวทีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ มอบบ้านพอเพียง จำนวน 29 หลัง และมอบไข่ไก่ พืชผักสวนครัว พันธุ์ปลา จำนวน 24 ตำบล 1,913 ครัวเรือน ซึ่งมีครัวเรือนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 553 ครัวเรือน ณ ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  


Share: