เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณา

1. วัตถุประสงค์ขององค์กรที่เสนอคืออะไร โครงการที่เสนอขอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงานหรือไม่

2. ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สังคมระดับต่างๆ เช่น ของกระทรวง, จังหวัด, ท้องถิ่น ผลสำเร็จของโครงการสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

3. วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรมและวิธีการดำเนินโครงการ, ผลผลิตสอดคล้องกันหรือไม่

4. ความร่วมมือและบทบาทของภาคีเครือข่าย เช่น อปท. องค์กรของรัฐ หน่วยงานในพื้นที่ เป็นต้น

5. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น ในหน่วยงานเดียวกันและของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับโครงการอื่นและหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน

6. มีตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสัมฤทธิ์ของโครงการ 2 ระดับ คือ ระดับผลผลิต และระดับผลลัพธ์

7. ลักษณะโครงการแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน ความต่อเนื่องหรือมีกลไกที่ขยายผลต่อไปได้แม้กองทุนจะไม่ได้สนับสนุนในปีต่อๆ ไป

8. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ แผนการบริหารจัดการมีความสมเหตุสมผลหรือไม่

9. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารบุคคลเหล่านี้

10. งบประมาณของโครงการควรแยกหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย มีความสมเหตุสมผลและคุ้มประโยชน์

11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ควรระบุช่วงเวลาการทำงานในโครงการต้องชัดเจน วันเริ่มต้น,วันสิ้นสุดและระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม

12. มีรูปแบบ วิธีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial