สนง.พมจ.นครนายก เข้าร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

        วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 2,280 กล่อง โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: