สนง.พมจ. นครนายก อำนวยความสะดวกให้คนพิการ เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid -19

            วันศุกร์ที่ 27,สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งพระราชทานให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดนครนายก ได้แก่ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระหรือนักบวช และผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid -19 ณ โรงพยาบาลนครนายก


Share: