สนง.พมจ. นครนายก อำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid – 19

              วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งพระราชทานให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดนครนายก ได้แก่ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระหรือนักบวช และผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ณ โรงพยาบาลนครนายก


Share: