สนง.พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

           วันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลเขาเพิ่ม ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา และตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ราย


Share: