สนง.พมจ.นครนายก มอบเงินกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และให้แนวทางในการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทและมอบเงินกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: