วันสตรีสากลจังหวัดนครนายก

                     วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก โดย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสตรีสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดย นางธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก กิจกรรมประกอบด้วย เวทีอภิปราย หัวข้อ “เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน’’จังหวัดนครนายก พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดผ้าไทย ตามโครงการ CDD Young Designer Contest กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจังหวัดนครนายก นิทรรศการ “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” นิทรรศการแสดงผลงานสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมสาธิตอาชีพผลงานความสำเร็จในการประกอบอาชีพของสตรี กิจกรรมออกร้าน OTOP Mobile จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมงานประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก รวมจำนวน 120 คน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: