ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14


Share: