พิธีมอบเงินพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: