พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

    วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


Share: