พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครนายก


Share: