พม.นครนายก จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564

               วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDOConference) ด้วยโปรแกรมZoom เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นฯ จำนวน 5 คน ทั้งนี้คณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบคัดเลือกเด็ก จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนด


Share: