พมจ.นครนายก เข้าร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลและประสานงานด้านการดำเนินการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center)

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมสนับสนุนการให้ข้อมูลและประสานงานด้านการดำเนินการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) ณ ศูนย์รับเรื่องโควิด – 19 จังหวัดนครนายก


Share: