พมจ.นครนายก หารือแนวทางบรรเทาค่าสาธารณูปโภคให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

            วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าพบผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก เพื่อหารือแนวทางบรรเทาความเดือนร้อนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Share: