พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพร้อมสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน


Share: