พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย

 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย จำนวน 5 ราย ณ อำเภอบ้านนา และอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: