พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย

     วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย จำนวน 13 ราย ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


Share: