พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กประสบปัญหาทางสังคม

       วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กประสบปัญหาทางสังคม พิจารณาให้คาวมช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3000 บาท และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ณ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


Share: