พมจ.นครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน

      วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคลและครอบครัวจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 6 ครอบครัว ณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


Share: