พมจ.นครนายก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรณีถูกกระทำความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว


Share: