พมจ.นครนายก ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์สำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุในชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2566 – 2569


Share: