พมจ.นครนายก มอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

      วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน 9,700 บาท


Share: