พมจ.นครนายก ติดตามการประกอบอาชีพของคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: