พมจ.นครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2564

      วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก  จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom


Share: