ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สามารถส่งใบสมัครฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยัง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565


Share: