ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านครอบครัวและรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

                      วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางชญาภา นิธิญาณิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านครอบครัว และรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว สืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ณ เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลเกาะหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย เทศบาลตำบลพิกุลออก เทศบาลตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก จังหวัดนครนายก


Share: