ประชาสัมพันธ์กระบวนการรับบริการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ขอประชาสัมพันธ์กระบวนการรับบริการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “กระบวนการรับบริการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมสามารถประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง


Share: