ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็ฯพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share: