ประกาศจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

📣 ประกาศจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีบทบาท คือ      1. ชี้เป้า – เฝ้าระวัง คือ การสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ การเฝ้าระวังการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเบื้องต้น และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน      2. เชื่อมกลุ่มเดิม – เสริมสร้างกลุ่มใหม่ คือ การประสานงาน การส่งต่อผู้รับบริหารและการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยงข้อง      3. ร่วมใจทำแผนชุมชน คือ ควรเป็นผู้ผลักดันหรือกระตุ้น ให้ชุมชนร่วมมือ ร่วมใจกัน ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนของชุมชนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การจัดทำแผนสวัสดิการชุมชน     #สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือแสกน QR CODE สมัครออนไลน์      สอบถามเพิ่มเพิ่ม 📞 037-311480


Share: