จัดทำสัญญาเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

        วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นายนภดล พรมวิเศษ นักพัฒนาสังคม และนางสาวปิยะนุช สำราญ นักวิชาการเงินและบัญชี จัดทำสัญญาเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 39 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท เพื่อเป็นทุนต่อยอดในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลาง ชั้น 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


Share: