ครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด

                      วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด โดยความร่วมมือร่วมใจของหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ประกอบอาหาร เพื่อมอบให้
พี่น้องชาวนครนายก ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครนายก


Share: