ครัวกลาง พม. จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2563 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และทีม One home พม. จังหวัดนครนายก ร่วมโครงการ “ครัวกลาง พม.” โดยจัดร่วมกับวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดทำข้าวกล่อง และแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 จำนวน 1,000 กล่อง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ CSR จากการเคหะแห่งชาติ


Share: