กิจกรรมจิตอาสา วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติและ สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกัน ยาเสพติด “แรงงานสามัคคี น้อมสดุดีองค์ราชา นำพาเศรษฐกิจไทย ร่วมใจป้องกันโควิด”


Share: