การประชุม One Home พม.จังหวัดนครนายก ประจำเดือนธันวาคม 2564

                  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม One Home พม.จังหวัดนครนาย ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (TPMAP) พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและการจัดเวรรับโทรศัพท์สายด่วน 1300 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: