การประชุมชี้แจง ทำบันทึกข้อตกลงและให้แนวทางในการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งมองเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคลและครอบครัว

                  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ทำบันทึกข้อตกลงและให้แนวทางในการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งมองเงินสงเคราะห์เด็กรายบุคคลและครอบครัวกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครนายก จากมติที่ประชุมณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้งครองเด็กจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564.เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 9 ครอบครัว รวม 15 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก


Share: