การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom


Share: