การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครนายก สรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะอนุกรรมการฯ


Share: