การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

                     วันพฤหัสบดีที่ 26,สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบZoom Meeting เห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามโครงการได้ ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: