การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2563

                วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ดังนี้

  1. เห็นชอบ พิจารณาคัดเลือก ให้นางกาญจนา ภิญญะโภชน์ คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 
  2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย และกลุ่มเป้าหมายโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
  3. อนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 186,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

Share: