การประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564

     วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมจังหวัดนครนายก และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2565 และวิเคราะห์สภาพปัญหาในกลุ่มเด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3.ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: