การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยประธานมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. พมจ.นครนายก ร่วมกับ คลังจังหวัดนครนายก ดำเนินการออกแบบฟอร์มให้กองทุนฯ สำรวจข้อมูล ดังต่อไปนี้

     1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนฯ ประกอบด้วย (1) จำนวนสมาชิกของกองทุนฯ (2) ระเบียบข้อบังคับการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ (3) งบประมาณที่ได้รับ (สวัสดิการ 3 ขา ประกอบด้วย 1. งบจากอปท 2. สมาชิกกองทุน 3. พอช 4. อื่นๆ (ถ้ามี) (4) จัดทำงบดุล หรืองบคงเหลือ

     1.2 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก covid-19 แบ่งเป็น (1) ถูกเลิกจ้าง (2) เด็กจบใหม่ (3) เด็กที่ว่างงาน

     1.3 เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ เช่น (1) โครงการซ่อมแซมบ้าน (2) โครงการอาหารเช้า/อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก (3) การจ้างงาน ขุดลอก คูคลอง (4) การฝึกอาชีพ (5) Food bank (6) ขยะแลกไข่ เป็นต้น

  โดยขอให้ส่งข้อมูลการสำรวจให้ พมจ.นครนายก ดำเนินการตรวจสอบ ภายในวันที 1 สิงหาคม 2563

  1. ให้ พมจ. นครนายก มอบ อพม. ดำเนินการประสานในชุมชน
  2. ตั้งกรุ๊ปไลน์เพื่อประสานการทำงานในเรื่องฯ ดังกล่าว

Share: