การประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดนครนายก

      วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นายนภดล พรมวิเศษ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมการจัดโครงการอบรมชมรม/องค์กร ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สุงอายุ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุของจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


Share: