การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2564

   วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณธกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2564 นำเสนอข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้นจำนวน 286 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 284 ราย เป็นเงินจำนวน 544,000 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก 


Share: