การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย ครั้งที่ 1/2564

            วันอังคารที่ 9,พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกเลขานุการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนทุกช่วงวัย ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก


Share: